مدیریت آموزش مجازی LMS

مدیریت آموزش مجازی LMS

سیستم مدیریت آموزش بستری نرم افزاری است که آموزش دهنده، آموزش گیرنده را به یکدیگر پیوند داده و فعالیت دوره های آموزش الکترونیکی را مدیریت، ثبت و پیگیری می‌کند. به عبارت دیگر روند آموزش و یادگیری را به طور خودکار مدیریت می‌کند. یک سیستم مدیریت آموزش قدرتمند، مدیریت اجرایی برنامه های آموزشی را در درون یک سازمان تسهیل می‌کند و همچنین  فراگیران را قادر می‌سازد که به همکاری و مشارکت با فراگیران هم تراز خود بپردازند.

Read more